Revolūcija profesionālās tīrīšanas jomā

×

green care PROFESSIONAL nodrošina pasaulē pirmo vispusīgo tīrīšanas un kopšanas produktu klāstu ar Cradle to Cradle Certified CM ZELTA sertifikātu.

Mainca, 2014. gada 27. janvāris — 2013. gada 17. decembrī pirmo reizi visā pasaulē vispusīgs tīrīšanas un kopšanas produktu klāsts saņēma ievērojamo Cradle to Cradle Certified CM ZELTA apbalvojumu.

„Mūsu zīmols green care PROFESSIONAL jau atkal ir pierādījis savas līdera pozīcijas ilgtspējības jomā,” šodien teica Frenks Vankraifelds (Frank Vancraeyveld), Werner & Mertz Professional nodaļas vadītājs un priekšnieks. „Esam patiesi pagodināti, iegūstot šo izcilo rezultātu Cradle to Cradle Certified CM stingrās programmas ietvaros. Apbalvojums ir neatkarīgās iestādes veikts mūsu augsto prasību un kvalitātes standartu novērtējums.”

Šī 8 ekoefektīvo profesionālo tīrīšanas un kopšanas produktu izlase pārstāv izcilos inovatīvi izstrādātos produktus un jau ir ieguvusi arī ES ekomarķējumu, un ir izstrādāta visām profesionālajām iestādēm un rūpniecības nozarēm, piemēram, sabiedriskajai ēdināšanai, veselības aprūpei, naktsmītņu pakalpojumiem un ēku apkopes darbuzņēmējiem. Viss klāsts ir pieejams 1 L pudelēs un 5 L kannās un garantē visaptverošu tīrīšanas pieeju:

  • sanitārajām telpām: SANET perfect, SANET zitrotan, SANET alkastar;
  • virsmām: TANET SR 15, TANET karacho, TANET orange;
  • grīdām: TAWIP vioclean;
  • stikla virsmām: GLASS cleaner

Cradle to Cradle®* principu radīja Prof. Dr. Mihaēls Braungarts (Michael Braungart) un Viljams Makdono (William McDonough) un tālāk attīstīja Environmental Protection Encouragement Agency (Vides aizsardzības veicināšanas aģentūra) (EPEA), starptautiska konsultāciju iestāde izpētes un vides jomā, kas atrodas Hamburgā.

Atlasītie green care PROFESSIONAL produkti tika rūpīgi analizēti sertifikācijas iegūšanai. Cradle to Cradle® saturs ietver detalizētu produktu novērtēšanas kodu. Šī novērtēšana parāda, ka:

  • izmantotie materiāli (tīrīšanas ķīmiskās vielas un iepakojums) ir droši un neapdraud cilvēku veselību un vidi;
  • produkta dizains garantē iespēju dabai vai rūpniecības nozarei visas sastāvdaļas atkārtoti un droši izmantot barības vielu veidā bioloģiskajos un tehniskajos ciklos. „Atkritumi ir pārtika”;
  • ražotnes izmanto 100% nepiesārņojošu, atjaunojamu enerģiju, kas aizstāj fosilā kurināmā radīto enerģiju. 100% oglekļa izmešu samazinājums;
  • tiek aizsargāta un bagātināta ūdens kvalitāte un krājumi;
  • uzņēmums uzņemas atbildību par progresīvo sociālo un vides taisnīgumu, kā arī par bioloģisko daudzveidību.

Cradle to Cradle® ir videi draudzīga, jo tā, atšķirībā no ekoefektivitātes, kas tikai samazina, maksimāli pazemina atkritumu daudzumu vai izvairās no atkritumu radīšanas, izslēdz atkritumu jēdzienu, izmantojot pareizu produkta dizainu.

Cradle to Cradle® kombinācijā ar citiem ekomarķējumiem pārsniedz veiktspējas robežas un īsteno visus galvenos elementus, lai iegūtu pilnībā ilgtspējīgu produkta dizainu.

„Mūsdienās ir tehniski iespējams izstrādāt ekoefektīvus produktus, kas nodrošina augstu efektivitāti un visā vērtību ķēdes garumā atbilst stingrākajiem vides standartiem,” teica Frenks Vankraifelds (Frank Vancraeyveld). „Vairāku desmitgažu pieredze kā celmlauzim ilgtspējības jomā ir ļāvusi Werner & Mertz Group sasniegt šo mērķi. Iegūtā atzinība kā pirmajam uzņēmumam pasaulē, kas ieguvis Cradle to Cradle Certified CM zelta apbalvojumu par vispusīgu tīrīšanas un kopšanas produktu klāstu, ir vispārliecinošākais mūsu panākumu pierādījums.”

Ciklos izstrādātie un izmantotie produkti

Cradle to Cradle® pieeja ir pretstats labi zināmajam lineārajam ražošanas principam „no šūpuļa līdz kapam”. Izmantojot pēdējo minēto sistēmu, materiāli bieži vien tiek izmantoti, nepievēršot uzmanību ilgtermiņa dabas resursu aizsardzībai, sākot no to iegūšanas brīža līdz likvidēšanai.

Turpretī Cradle to Cradle® pamatā ir produktu izstrāde bioloģiskiem vai tehniskiem cikliem. Izaicinājumu rada produkta attīstības plānošana visa slēgtā materiālu cikla garumā, kas nozīmē, ka produkta materiāliem ir jābūt piemērotiem drošai un pilnīgai atgriešanai biosfērā vai atjaunošanai un labas kvalitātes atkārtotai izmantošanai. Turpmākie produkti ir jāizstrādā tādā veidā, lai uzlabotos otrreizēji pārstrādājamo daļiņu kvalitāte un otrreizējā pārstrāde tiktu veikta tādā pašā vai augstākā līmenī. Sastāvdaļas, tostarp krāsvielas un piedevas, ir jāatlasa tā, lai lietošanas laikā vai citu posmu, piemēram, ražošanas, otrreizējās pārstrādes vai atkārtotas izmantošanas laikā nepieļautu toksisku iedarbību. Ievērojot Cradle to Cradle® principu, jēlnafta, kas, piemēram, vienu reizi tiek izmantota plastmasas ražošanai, paliek ciklā un netiek neatgūstami sadedzināta. Otrreizējai pārstrādei tāpat kā citiem ražošanas procesiem izmantotā enerģija, ja iespējams, ir jāiegūst no atjaunojamiem resursiem videi un klimatam draudzīgā veidā. Labs šī procesa piemērs ir jaunas PET pudeles izgatavošana no vecas PET pudeles.

„Pilnīga ilgtspējība ir Werner & Mertz kredo,” apstiprina arī Reinhards Šneiders (Reinhard Schneider), Werner & Mertz Group vadītājs un īpašnieks. Viņš ir pārliecināts, ka tādus uzticamus ekoefektīvus produktus kā, piemēram, green care PROFESSIONAL klāsts var radīt vienīgi uzņēmums, kas neatlaidīgi tiecas pēc ilgtspējības ik vienā savā darbībā. „No tā izriet, ka šī klāsta ekoloģiskā un ilgtspējīgā attīstība nebeidzas ar bīstamo sastāvdaļu izslēgšanu. Werner & Mertz nodrošina, ka produkta dzīves cikls ir iekļauts materiālu dabiskajos ciklos.”

*Cradle to Cradle® ir McDonough Braungart Design Chemistry LLC reģistrēta prečzīme. Cradle to Cradle Certified CM ir sertifikācijas zīme, kas ir licencēta tikai Cradle to Cradle izstrādājumu inovāciju institūtam (C2CPII).

Cradle to Cradle <sup>CM</sup> ZELTA sertifikāta piešķiršana

Diāna Den Helda (Diana Den Held), Prof. Dr. Mihaēla Braungarta (Michael Braungart) akadēmiskās katedras vecākā pētniece, un Albins Kelins (Albin Kälin), EPEA Šveicē vadītājs, piešķīra Werner & Mertz Professional Cradle to Cradle CM ZELTA sertifikātu par tā pasaulē pirmo vispusīgo tīrīšanas un kopšanas produktu klāstu profesionālās tīrīšanas jomā.