DIN ISO 14001

Werner & Mertz har i en årrekke vært ISO 14001-sertifisert for sine produksjonsanlegg. ISO 14001 er et internasjonalt privatrettslig basert miljøstyringssystem ('EMS'). I land utenfor Europa (f.eks. Japan) dokumenterer dette sertifikatet bruk av et styringssystem som også anerkjennes der.

ISO 14001 bygger på en kontinuerlig forbredringsprosess ('CIP') for å oppnå de definerte miljømålene. Denne prosessen, som Werner & Mertz definerer som å "forbedre det som er bra og utvikle det videre", dekker ISO-systemets firestegsprosess "planlegg-gjennomfør-kontroller-reager".