Higieniczna czystość w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem


Czym jest higieniczna czystość?

Jak zapewnić higieniczną czystość w codziennej pracy?

Jakie znaczenie dla higienicznej czystości ma zrównoważony rozwój?

Jeśli jesteście ciekawi, jak brzmią odpowiedzi na te pytania – zapraszamy do lektury.

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, słowo higiena oznacza naukę na temat wpływu środowiska na ludzkie zdrowie. Celem tego działu medycyny jest eliminowanie czynników niekorzystnych w otoczeniu, przy jednoczesnym zapewnianiu czynników pozytywnych, które mają sprzyjać ochronie zdrowia człowieka i zapewniać komfort rozwoju fizycznego i psychicznego. Tym samym jako higienę rozumiemy wszystkie warunki i sposoby zachowania zdrowia oraz unikania rozprzestrzeniania się chorób.

Jeśli higiena stanowi zespół elementów sprzyjających zachowaniu zdrowia, to czyszczenie higieniczne jest niczym innym, jak procesem, w trakcie którego nie może dochodzić do powstawania oraz rozprzestrzeniania się zarazków. Warunkiem koniecznym, jaki spełniać musi czyszczenie, aby nazwać je higienicznym, jest zapobieganie namnażaniu się bakterii. Czyszczenie higieniczne powinno także w miarę możliwości umożliwiać zmniejszanie ilości bakterii.


Czyszczenie higieniczne ≠ Dezynfekcja

Czyszczenie higieniczne nie jest tożsame z dezynfekcją. O ile celem pierwszego jest ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia i nie ma obowiązku usuwania i zabijania zarazków (najistotniejsze jest zapobieganie namnażaniu się bakterii), dezynfekcja ma na celu usunąć zarazki z powierzchni. Ponadto produkty, które deklarują właściwości dezynfekujące, muszą zostać obowiązkowo zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wszystkie produkty zarejestrowane można na bieżąco weryfikować w Aktualnym Wykazie Produktów Biobójczych (klik) , dostępnym na stronie internetowej Urzędu. Produkty czyszczące, które nie mają właściwości dezynfekujących, nie podlegają temu obowiązkowi.


Higieniczna czystość – dlaczego jest tak ważna?

Wpływ mikroorganizmów na zdrowie człowieka może skutkować szeregiem niekorzystnych objawów chorobowych. Zachowanie higienicznej czystości ma zapewnić co najmniej utrzymanie ilości bakterii na jednym poziomie, a w optymalnym przypadku także zmniejszanie ilości zarazków. Dzięki temu czyszczenie higieniczne pomaga ograniczać negatywny wpływ niekorzystnych czynników otoczenia na ludzkie zdrowie.


Źródła zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia są wynikiem działania wielu czynników. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń jest człowiek, ponieważ każdy z nas stanowi źródło bakterii, które budują naszą naturalną florę skóry. Potencjalne źródła zanieczyszczeń to również wiele przedmiotów użytku codziennego, jak artykuły spożywcze, kwiaty, dywany i wykładziny, materiały drewniane i meble. Ze względu na wysoką wilgotność, zanieczyszczenia mogą pochodzić także z pomieszczeń sanitarnych. Istotnym czynnikiem, który wpływa na jakość powietrza w pomieszczeniach, jest system wentylacji, który często zapewnia korzystne warunki do rozwoju mikroorganizmów. Potencjalne źródło zanieczyszczeń stanowi również woda, dlatego istotnym jest kontrolowanie jakości wody dostępnej w kranie.


Pułapki czyszczenia – na co zwracać uwagę?

Aby zapewnić warunki higienicznej czystości, na pewno należy rozpocząć od… czyszczenia. Jednak nie każde sprzątanie będzie mogło zapewnić higieniczną czystość. Proces utrzymania czystości musi zostać przeprowadzony przy zachowaniu należytej staranności, aby ostatecznie nie osiągnąć efektu odwrotnego od zamierzonego.

Podstawowym warunkiem dla zapewnienia higienicznej czystości jest stosowanie czystego sprzętu. Ścierki i mopy, z których korzystamy, muszą być odpowiednio przygotowane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków. W innym wypadku mogą stanowić środowisko sprzyjające namnażaniu się bakterii (ze względu na poziom wilgotności) a jednocześnie środek transportu umożliwiający przenoszenie zanieczyszczeń na kolejne obszary.

Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń w utrzymaniu czystości jest także środek stosowany powszechnie przez wszystkie serwisy sprzątające świata. Jest nim woda.

Woda jest powszechnie stosowana w celu przygotowania roztworu roboczego produktu czyszczącego. Jednak nawet jeśli źródło wody jest sprawdzone, może się okazać, że przy procesie sprzątania zostają rozprowadzone bakterie. Jak to możliwe?

W przygotowanym roztworze roboczym zawsze rozwijają się bakterie, co wynika z kilku czynników. Butelki uzupełniane roztworem roboczym produktu do utrzymania czystości w praktyce nie bywają sterylizowane, w związku z czym występują w nich mikroorganizmy. W wodzie pobieranej bezpośrednio z wodociągów również znajdują się drobnoustroje. Dodatkowo roztwór może zostać zanieczyszczony przez wiele innych czynników – kontakt z narzędziami, mopami, ścierkami, rękawiczkami, itp. Produkty chemiczne zawierają w swoim składzie konserwanty, dzięki którym nadają się do użycia przez określony czas. Jednak przygotowanie roztworu roboczego wiąże się z rozcieńczeniem produktów. Tym samym gęstość konserwantów ulega znacznemu zmniejszeniu, tak, jak moc ich działania.

To wszystko powoduje, że w gotowym roztworze roboczym będą rozwijały się bakterie. Załóżmy, że zaraz po wymieszaniu płynu myjącego z wodą, w roztworze znajduje się 100 bakterii. Bakterie dzielą się z częstotliwością co ok. 20 min i za każdym razem z jednej bakterii powstają dwie. W efekcie, już po 4 godzinach od przygotowania roztworu, będzie on zawierał w składzie 409 600 bakterii. Po 6 godzinach ta liczba wzrośnie do 26 214 400 bakterii, a po upływie 8 godzin osiągnie aż 1 677 721 600 bakterii.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa kluczowym jest zatem praca ze świeży roztworem roboczym. Taki wymóg wiąże się niestety z koniecznością wylania nadmiaru przygotowanego roztworu, który nie został wykorzystany w wyznaczonym czasie. Aby uniknąć marnotrawienia zasobów, istnieje alternatywne rozwiązanie.

Opracowaliśmy system, w którym woda i produkt są przechowywane w oddzielnych buteleczkach, zwanych kartridżami, podłączonych do jednego spryskiwacza. W tym systemie woda i produkt mieszają się dopiero w momencie pociągnięcia za spust i uruchomienia automatycznego dozowania. Miejscem przygotowania roztworu jest komora mieszania, znajdująca się w końcówce spryskiwacza. Tym samym produkt i woda przechowywane w oddzielnych pojemnikach zachowują właściwości higieniczne. Woda musi być wymieniana – dla bezpieczeństwa zalecamy jej wymianę po 24 godzinach od napełnienia. Nie mniej jednak przy wymianie wody nie tracimy koncentratu produktu, który możemy wykorzystać do ostatniej kropli.

O jakim systemie mówimy? Mowa oczywiście o Quick & Easy.


Zapewnij higieniczną czystość z Quick & Easy – 6 wskazówek, które warto wdrożyć

Każdy produkt zastosowany niewłaściwie może stanowić źródło potencjalnych zagrożeń. Aby unikać takich sytuacji, przygotowaliśmy kilka praktycznych wskazówek, które pomogą osiągnąć higieniczną czystość przy użyciu systemu Quick & Easy.

  • Pamiętaj o kontroli jakości wody dostarczanej przez wodociągi. Może być źródłem zanieczyszczenia.
  • Upewnij się, że sprzęt, którym pracujesz (ścierki i mopy), jest czysty.
  • W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów higienicznych, rekomendujemy opróżnianie kartridża na wodę w systemie Quick & Easy na koniec każdego dnia roboczego.
  • Po opróżnieniu kartridża odstaw go do góry dnem na tacce ociekowej i pozostaw do kolejnego dnia roboczego.
  • Praktycznym rozwiązaniem jest posiadanie zapasowego zestawu kartridży na wodę. Dzięki temu możemy pozostawić użyte kartridże do całkowitego osuszenia i pracować na zestawie zapasowym.
  • Gdy wymieniasz produkt stosując system Quick & Easy, po odłączeniu kartridża z koncentratem spryskaj 2-3 razy ścierkę, aby usunąć pozostałości z komory mieszania.

Zobacz film o stosowaniu Quick & Easy


Higieniczna czystość a zrównoważony rozwój

Spotykamy osoby, które słysząc o zrównoważonym rozwoju w utrzymaniu czystości dziwią się i nie dostrzegają wspólnego mianownika, mówiąc „Jedno z drugim nie ma wiele wspólnego”.

Celem higieny, zgodnie z przytoczoną wcześniej definicją, jest ochrona zdrowia człowieka i zapewnienie komfortu rozwoju fizycznego i psychicznego.

Zrównoważony rozwój to pojęcie bardzo obszerne. W ramach zrównoważonego rozwoju możemy mówić o przyszłych pokoleniach, o ekologii i trosce o środowisko, o źródłach energii, rozwoju technologicznym, i wielu, wielu innych tematach, które to pojęcie pokrywa swoją obszernością.

Jakie są cele zrównoważonego rozwoju? Organizacja Narodów Zjednoczonych określając fundament celów zrównoważonego rozwoju powołuje się na działania w dziedzinach o najważniejszym znaczeniu: ludzie, nasza planeta, dobrobyt, pokój na świecie i partnerstwo. „Ludzie: wyeliminowanie ubóstwa i głodu we wszystkich ich formach i wymiarach oraz zapewnienie wszystkim ludziom możliwości wykorzystania swojego potencjału z godnością, w zdrowym środowisku i zgodnie z zasadą równości.”

Jedno z drugim nie ma wiele wspólnego?


W jaki sposób Quick & Easy chroni Twoje zdrowie

System Quick & Easy powstał w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest certyfikat Cradle to Cradle na poziomie ZŁOTYM przyznany wszystkim 5 produktom wchodzącym w skład systemu. Ekologiczne receptury produktów zostały stworzone przy użyciu biodegradowalnych i odnawialnych surowców, dzięki czemu składniki zaklasyfikowano jako bezpieczne dla ludzi i obiegu biologicznego. Ponadto produkty stosowane w systemie, w zdefiniowanym stężeniu roboczym, nie są klasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie wytycznymi z rozporządzenia CLP* - dzięki temu są jeszcze bardziej przyjazne dla użytkowników.

System Quick & Easy to wybór, który ułatwia osiągnięcie higienicznej czystości, zwiększa efektywność pracy i zapewnia bezpieczeństwo użytkowników.

Dla dobra człowieka, środowiska i biznesu!Źródła:

Materiały wewnętrzne Werner & Mertz Professional

Słownik Języka Polskiego, Higiena, dostępny pod adresem: https://sjp.pwn.pl/slowniki/higiena.html

Urszula Gąska-Jędruch, Marzenna R. Dudzińska, Zanieczyszczenia Mikrobiologiczne W Powietrzu Wewnętrznym, Zakład Inżynierii Środowiska Wewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, dostępny pod adresem: http://wis.pol.lublin.pl/kongres3/tom2/4.pdf

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju, dostępny pod adresem: http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazo

*Wyjątkiem jest SANET power Quick & Easy. Więcej o rozporządzeniu CLP - klik

System Quick & Easy prezentowany przez green care PROFESSIONAL

Zobacz broszurę o Quick & Easy:

System Quick & Easy

Podłącz i używaj pianki w spreju!

Zobacz broszurę Quick & Easy