DIN ISO 14001

Od wielu lat zakłady produkcyjne Werner & Mertz posiadają certyfikat ISO 14001 . ISO 14001 jest obowiązującym na całym świecie Systemem Zarządzania Środowiskowego (EMAS) opartym na przepisach prawa prywatnego. W krajach pozaeuropejskich (m. in. w Japonii) certyfikat poświadcza stosowanie przez nas systemu zarządzania, który jest również honorowany w tym kraju.

ISO 14001 opiera się na założeniu ciągłego doskonalenia, służącego osiągnięciu określonych docelowych wartości środowiskowych. Proces ten, który Werner & Mertz określa jako „ulepszenie i dalszy rozwój dobrych praktyk”, obejmuje czteroetapowy schemat działania nazywany „Plan-Do-Check-Act” („Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj”).