To the content To main menu

Compliance

Hva vi står for

Integritet, ærlighet, respekt for menneskeverdet og ansvarlig bruk av våre økologiske ressurser ligger oss på hjerte. Derfor lever vi en helhetlig bærekraftig måte å drive forretning på, som vi mener er godt i tråd med lovbestemmelser og etisk forretningsadferd. Selskapet og ledelsen i Werner & Mertz-gruppen er entydig forpliktet til dette.

For oss er selvinnlysende etterlevelse et spørsmål om holdning. For oss er det å følge lover, forskrifter, retningslinjer og spilleregler et vesentlig grunnleggende prinsipp for økonomisk bærekraftig handling. Vi overholder gjeldende lovbestemmelser, forbud og forpliktelser, selv om dette kan føre til kortsiktige økonomiske ulemper for vårt selskap eller de involverte personene stilles overfor spesielle utfordringer. Dette gjelder spesielt også hvis det å følge reglene ikke virker attraktivt i starten og er ubehagelig for en selv. Krenkelser vil ikke bli tolerert og kan også få personlige konsekvenser.

Herunder forfølger vi klare overholdelsesmål som definerer vårt overholdelsesprogram og som vi rapporterer regelmessig og omfattende om.

Etiske retningslinjer

Den holistiske bærekraftige holdningen til selskapet bestemmer våre handlinger og gjenspeiles derfor også i de etiske retningslinjene til Werner & Mertz-gruppen. Dette oppsummerer de viktigste etterlevelsesreglene for lovlig og etisk forretningsatferd og bygger på våre tradisjonelle familieverdier som åpenhet, disiplin, tillit og eksempel.

Ved å gjøre dette holder vi også et øye med vårt indirekte forretningsmiljø og forsøker å motvirke mulige negative effekter av forsyningskjeden på en passende måte. For dette formål har vi satt opp ulike prosesser i selskapet og avtalt etiske retningslinjer for forretningspartnere med relevante leverandører. Dette er basert på internasjonale konvensjoner og de høyeste miljøstandarder.

Leverandørkodeks

Med Werner & Mertz leverandørkodeks sikrer vi at vi forblir i konstant dialog med våre forretningspartnere for å samarbeide for å kommunisere og kreve vår høye standard for bærekraft og for å identifisere mulige ambivalenser. Ved å gjøre dette forfølger vi målet om på et tidlig stadium å identifisere og eliminere mulige risikoer som oppstår fra våre forretningsforbindelser.

Leverandørkodeksen omhandler prinsipper som er solid forankret i vår veiledende verdi «bærekraft». Hertil hører respekt for menneskerettigheter, sikring av sosialt akseptable arbeidsforhold, etisk oppførsel i næringslivet og implementering av miljøstandarder. Vi er herunder veiledet av følgende internasjonale konvensjoner og standarder:

  • Prinsipperne for FNs Global Compact
  • Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) retningslinjer for multinasjonale foretak
  • Avtaler til Internationalen Labour Organization (ILO)
  • Charter for bærekraftig utvikling av International Chamber of Commerce (ICC)
  • SA8000 (Standard for Corporate Social Responsibility, CSR)

Giv varsel

Pålitelig informasjon hjelper oss med å identifisere brudd på et tidlig stadium og redusere skader på vårt selskap, våre ansatte og våre forretningspartnere. Vi tilbyr deg flere måter å kontakte oss på – om du ønsker det, også anonymt via vårt varslersystem.

Alle ansatte i gruppen samt tredjeparter som har forretningsforbindelser med Werner & Mertz-gruppen har mulighet til å sende inn opplysninger. Werner & Merzt beskytter ikke bare varslernes interesser ved å sette opp dette sikre varslingssystemet, men også ved å love å behandle innkommende informasjon konfidensielt og å bruke alle tilgjengelige midler for å beskytte varslere mot eventuelle ulemper som følge av en rapport (beskyttelse mot represalier).

Ved oppklaringen av varslerne tar vi likt hensyn til de legitime interessene til personene som berøres av en anmeldelse. Vær oppmerksom på at mistanker og anklager mot en person kan få alvorlige konsekvenser for vedkommende. Vi oppfordrer deg derfor til å bruke varslersystemet på en ansvarlig måte.

Ønsker du å gi et varsel har du følgende kontaktmuligheter.

Du kan kontakte Compliance Management i Werner & Mertz-gruppen direkte, E-post: compliance@werner-mertz.com, eller inngi rapporten din via varslersystemet – Werner & Mertz Integrity Line – skriftlig eller som talemelding. For å gjøre dette, følg lenken nedenfor, som tar deg til et eksternt nettsted.

Detaljer om språkvalget, hvordan det fungerer, anonymiteten til varsleren, databeskyttelse osv. finnes på den eksterne siden.