To the content To main menu

Compliance

Waar staan we voor

Integriteit, eerlijkheid, respect voor de menselijke waardigheid en het verantwoord gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen zijn erg belangrijk voor ons. Daarom streven wij naar een integraal duurzame bedrijfsvoering die naar onze mening volledig in overeenstemming is met wettelijke voorschriften en bedrijfsintegriteit. Het bedrijf en het management van de Werner & Mertz Group zijn ontegensprekelijk toegewijd.

Gezien onze filosofie geloven wij dat het naleven van wetten, voorschriften, richtlijnen en de spelregels een fundamenteel principe is van economisch duurzaam handelen. We houden ons aan de geldende wettelijke voorschriften, verboden en verplichtingen, zelfs wanneer dit op korte termijn economische nadelen voor het bedrijf zou kunnen veroorzaken of speciale uitdagingen zou kunnen vormen voor de betrokken personen. Hetzelfde geldt wanneer het volgen van de regels in eerste instantie onaantrekkelijk lijkt en mogelijk ongemakkelijk voor de betrokkenen. Overtredingen worden niet getolereerd en kunnen persoonlijke gevolgen hebben.

We streven duidelijke nalevingsdoelstellingen na die ons nalevingsprogramma definiëren en maken regelmatig uitgebreide rapporten over onze activiteiten.

Gedragscode

De integrale duurzame filosofie van het bedrijf die bepaalt hoe we handelen, wordt weerspiegeld in de gedragscode van de Werner & Mertz Group. Het vat de belangrijkste nalevingsregels voor wettig en ethisch zakelijk gedrag samen en bouwt voort op onze traditionele familiewaarden van openheid, discipline, vertrouwen en het goede voorbeeld geven.

We houden onze indirecte bedrijfsomgeving in de gaten en proberen mogelijk negatieve effecten op de toeleveringsketen tegen te gaan. Voor dat doel hebben we interne processen opgezet en hebben we relevante leveranciers gevraagd om de Gedragscode voor leveranciers te accepteren, die gebaseerd is op internationale conventies en de hoogste milieunormen.

Gedragscode voor leveranciers

Met de Gedragscode voor leveranciers zorgt Werner & Mertz ervoor dat we een voortdurende dialoog onderhouden met zakelijke partners terwijl we samenwerken om onze hoge duurzaamheidsnormen over te brengen en te promoten. We streven ernaar ambivalentie tussen leveranciers te identificeren en mogelijke risico’s die voortvloeien uit onze zakelijke relaties vroegtijdig te herkennen en deze onmiddellijk te elimineren.

De Gedragscode voor leveranciers gaat over principes die stevig verankerd zijn in onze kernwaarde duurzaamheid. We respecteren de mensenrechten, bieden sociaal aanvaardbare werkomstandigheden, gedragen ons ethisch in het bedrijfsleven en implementeren milieunormen. Onze oriëntatie komt voort uit de volgende conventies en normen:

  • Principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN)
  • Richtlijnen voor multinationale ondernemingen in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  • Overeenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
  • Internationale Kamer van Koophandel (ICC) Zakelijk Handvest voor Duurzame Ontwikkeling
  • SA8000® Standard on Corporate Social Responsibility (Social Accountability International)

Klokkenluiden

Betrouwbare informatie helpt ons om overtredingen vroegtijdig te identificeren en eventuele schade aan ons bedrijf, onze medewerkers en zakenpartners te beperken. We bieden verschillende manieren om contact met ons op te nemen, ook anoniem via ons klokkenluiderssysteem.

Alle medewerkers van de bedrijfsgroep en derden die zaken doen met de Werner & Mertz Groep hebben de mogelijkheid om klokkenluidersinformatie te verstrekken. Werner & Mertz beschermt de belangen van klokkenluiders door middel van haar beveiligde klokkenluiderssysteem en haar toezegging om alle ontvangen informatie als vertrouwelijk te behandelen en alle mogelijke middelen te gebruiken om klokkenluiders die te goeder trouw handelen te beschermen tegen eventuele nadelen die voortvloeien uit het indienen van een melding (bescherming tegen represailles).

Bij het verduidelijken van de ontvangen informatie houden we ook rekening met de legitieme belangen van de personen die door de melding worden getroffen. Houd er rekening mee dat vermoedens en beschuldigingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de betrokkene. Daarom vragen wij u op verantwoorde wijze om te gaan met de klokkenluidersregeling.

Klokkenluiders kunnen op de volgende manieren contact met ons opnemen:

U kunt direct contact opnemen met Compliance Management van de Werner & Mertz Group (e-mail: compliance@werner-mertz.com), uw gegevens schriftelijk of als spraakbericht doorgeven via het klokkenluiderssysteem, de Werner & Mertz Integrity Line. Klik op onderstaande link en je wordt doorverwezen naar een externe site.

De externe site bevat details over taalkeuze, gebruik, anonimiteit van klokkenluiders, gegevensprivacy, enz.