To the content To main menu

Vastavus

Meie põhimõtted

Ausameelsus, ausus, inimväärikuse austamine ja loodusvarade vastutustundlik kasutamine on meile väga tähtsad. Seepärast peame me kinni terviklikult kestlikust lähenemisviisist äritegevusele, mis vastab meie arvates igati õigusnõuetele ja ausameelse äritegevuse põhimõtetele. Werner & Mertz Groupi ettevõte ja selle juhtkond järgivad ühemõtteliselt seda põhimõtet.

Nõuetele vastavus on meie seisukohalt enesestmõistetav. Me usume, et seadustest, õigusnormidest, suunistest ja mängureeglitest kinni pidamine on kestliku majandustegevuse aluspõhimõte. Me järgime asjakohaseid õigusnõudeid, keelde ja kohustusi, isegi kui see võib olla ettevõttele lühemas plaanis majanduslikult ebasoodne või tekitada asjaomastele isikutele raskusi. Sama kehtib ka siis, kui eeskirjade järgimine tundub esmapilgul ebameeldiv ja võib olla asjaomastele isikutele ebamugav. Rikkumisi ei taluta ja neil võib olla isiklikke tagajärgi.

Me järgime selgeid nõuetele vastavuse eesmärke, mis on meie nõuetele vastavuse programmi alustaladeks, ja me koostame korrapäraselt põhjalikke aruandeid oma tegevuse kohta.

Käitumiskoodeks

Ettevõtte tervikliku kestlikkuse põhimõtted on meie tegevuse aluseks ning need peegelduvad ka Werner & Mertz Groupi käitumiskoodeksis. Selles on kokkuvõtlikult esitatud õiguspärase ja eetilise äritegevuse põhilised nõuetele vastavuse eeskirjad. Käitumiskoodeks toetub meie traditsioonilistele pereväärtustele: avatus, distsipliin, usaldus ja hea eeskuju andmine.

Me jälgime oma kaudset ärikeskkonda ja püüame seista vastu potentsiaalselt kahjulikele mõjudele tarneahelatele. Selleks oleme kehtestanud ettevõttesisesed protsessid ja palunud asjaomastel tarnijatel võtta vastu tarnija käitumiskoodeks, mis põhineb rahvusvahelistel konventsioonidel ja rangeimatel keskkonnanõuetel.

Tarnija käitumiskoodeks

Tarnija käitumiskoodeksiga tagab Werner & Mertz äripartneritega meie koostöö käigus pideva dialoogi pidamise, et selgitada ja edendada oma kõrgeid kestlikkusnõudeid. Me püüame tuvastada mitmepalgelisust tarnijate hulgas ning teha varakult kindlaks meie ärisuhetest tulenevad võimalikud riskid ja need kiiresti kõrvaldada.

Tarnija käitumiskoodeks käsitleb põhimõtteid, mis toetuvad kindlalt meie kestlikkuse põhiväärtusele. Me austame inimõigusi, pakume sotsiaalselt vastuvõetavaid töötingimusi, käitume äritegevuses eetiliselt ja rakendame keskkonnanõudeid. Meie suunitlus põhineb järgmistele konventsioonidele ja standarditele:

  • ÜRO globaalse kokkuleppe põhimõtted;
  • Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) suunised hargmaistele ettevõtetele;
  • Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kokkulepped;
  • Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) säästva arengu äriharta;
  • SA8000® sotsiaalse vastutuse standard (Social Accountability International).

Rikkumistest teatamine

Usaldusväärne teave aitab meil varakult rikkumisi kindlaks teha ning vähendada võimalikke kahjusid meie ettevõttele, töötajatele ja äripartneritele. Me pakume meiega ühenduse võtmiseks mitmeid võimalusi, sealhulgas anonüümselt meie rikkumistest teatamise süsteemi kaudu.

Kõik meie kontserni töötajad ja teised osapooled, kes teevad koostööd Werner & Mertz Groupiga, saavad rikkumistest teatada. Werner & Mertz kaitseb rikkumistest teatajate huve oma turvalise rikkumistest teatamise süsteemi abil ning endale võetud kohustusega kohelda kogu saadud teavet konfidentsiaalsena ja kaitsta heas usus rikkumistest teatajaid kõikvõimalikel viisidel mis tahes kahju eest, mis võib tuleneda teate esitamisest (kaitse karistuste eest).

Saadud teabe uurimise ajal võtame arvesse ka teates käsitletud isikute õiguspäraseid huve. Pidage meeles, et kahtlustustel ja süüdistustel võib olla asjaomasele isikule raskeid tagajärgi. Seetõttu palume rikkumistest teatamise süsteemi kasutada vastutustundlikult.

Rikkumistest teatajad saavad meiega ühendust võtta järgmiselt –

võite pöörduda otse Werner & Mertz Groupi nõuetele vastavuse osakonna Compliance Management poole (e-post: compliance@werner-mertz.com), esitada oma teabe kirjalikult või kõnesõnumina rikkumistest teatamise süsteemi Werner & Mertz Integrity Line kaudu. Klõpsake allpool oleval lingil ja teid suunatakse välisele veebisaidile.

Välisel veebisaidil on täpsemat teavet keelevaliku, süsteemi kasutamise, rikkumistest teataja anonüümsuse, isikuandmete kaitse ja muu kohta.