To the content To main menu

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniżej przedstawiamy Państwu zwięzłe informacje na temat tego, co się stanie z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe oznaczają wszystkie dane, za których pomocą można zidentyfikować Państwa osobę. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat ochrony danych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odpowiada operator strony. Jego dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce tej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Gromadzone przez nas dane to po pierwsze dane, które udostępniają nam Państwo sami. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania witryny). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia poprawnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy Państwa zachowań w internecie.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do własnych danych?
W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do zażądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych mogą Państwo w każdym momencie zwrócić się do nas na adres podany w stopce. Oprócz tego przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Dodatkowo, w określonych okolicznościach, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegóły na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Państwa zachowanie w internecie może zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą ciasteczek (plików cookie) i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania w internecie jest zazwyczaj anonimowa; Państwa zachowanie w internecie nie będzie powiązane z Państwa tożsamością. Mogą Państwo nie zgodzić się na taką analizę lub uniknąć jej, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat podano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo sprzeciwić się zastosowaniu wspomnianej analizy. Informacje o możliwości wniesienia takiego sprzeciwu znajdą Państwo w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych i z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe oznaczają dane, za których pomocą można zidentyfikować Państwa osobę. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Informujemy również, w jaki sposób i w jakim celu to się odbywa.

Zwracamy uwagę, że podczas przesyłania danych przez internet (np. pocztą elektroniczną) mogą występować luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące odpowiedzialnego podmiotu

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D- 55120 Mainz

Niemcy

Telefon: 0049/6131 964-01
E-mail: info@werner-mertz.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać już udzieloną zgodę. Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość e-mail w tej sprawie; szczególna forma nie jest wymagana. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed momentem odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania, które opiera na tych przepisach. Podstawa prawna, zgodnie z którą przetwarzane są Państwa dane, jest podana w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą więcej wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszania przepisów RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizacją umowy, w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie albo przesłać te dane osobie trzeciej. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przesłania tych danych innemu administratorowi, wówczas takie przeniesienie nastąpi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia przesyłania poufnych treści, na przykład zamówień lub zapytań ofertowych, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, na tej stronie internetowej wykorzystywane jest szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie kodowane można rozpoznać po tym, że w polu adresowym przeglądarki zapis „http://” zmienia się na „https://”, jak również po symbolu kłódki w polu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie, korygowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa w każdym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania tych danych, a także ewentualne prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo w każdym momencie zwrócić się do nas na adres podany w stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdym momencie zwrócić się do nas na adres podany w stopce. Prawo do ograniczania przetwarzania danych obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli twierdzą Państwo, że przechowywane u nas Państwa dane osobowe są nieprawdziwe, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na czas trwania kontroli.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe były/są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy Państwa danych osobowych, ale Państwo potrzebują ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń prawnych, przysługuje Państwu prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi zostać przeprowadzone porównanie Państwa i naszych interesów. Do momentu stwierdzenia, czyje interesy przeważają, przysługuje Państwu prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, wówczas te dane osobowe – pomijając ich przechowywanie – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z powodu ważnego publicznego interesu Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec otrzymywania e-maili reklamowych

Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia stopki do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład wiadomości e-mail będących spamem.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują pliki cookie, tzw. ciasteczka. Pliki cookie nie powodują uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają sprawić, żeby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tzw. „sesyjne pliki cookie”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o umieszczeniu plików cookie i zezwalała na umieszczenie plików cookie wyłącznie w indywidualnych przypadkach, wykluczała zapisanie plików cookie w określonych przypadkach lub zawsze albo aktywowała automatyczne usunięcie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych, wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes, aby zapisywać pliki cookie w celu zapewnienia poprawnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. Inne rodzaje plików cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika), które mogą być zapisywane, zostaną omówione osobno w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL przekierowania
  • nazwa hosta komputera
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dostawca strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą zostać zarejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane zawarte w formularzu, w tym dane kontaktowe podane w tym formularzu, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań dodatkowych. Nie udostępniamy tych danych innym podmiotom bez Państwa zgody.

Dane zawarte w formularzu kontaktowym są więc przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość e-mail w tej sprawie; szczególna forma nie jest wymagana. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed momentem odwołania.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, cofną swoją zgodę na przechowywanie lub gdy ustanie cel, dla którego dane są przechowywane (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Bezwzględnie wiążące przepisy prawa – w szczególności dotyczące terminów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie drogą e-mailową, telefoniczną lub telefaksem

W przypadku kontaktu z nami drogą e-mailową, telefoniczną lub telefaksem, Państwa zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), zostaną u nas zapisane i będą przetwarzane do celów odpowiedzi na Państwa zapytanie. Nie udostępniamy tych danych innym podmiotom bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile Państwa zapytanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest wymagane do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i/lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetworzeniu przesłanych do nas zapytań.

Dane przesłane przez Państwa w zapytaniach skierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do czasu, gdy cofną Państwo swoją zgodę na przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Bezwzględnie wiążące przepisy prawa – w szczególności dotyczące ustawowych terminów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Podane w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu wykorzystania danej oferty lub usługi, na którą się Państwo zarejestrowali. Wymagane podczas rejestracji dane obowiązkowe muszą zostać podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, np. w przypadku zmiany zakresu oferty lub koniecznych zmian technicznych, korzystamy z podanego podczas rejestracji adresu e-mail w celu poinformowania Państwa o zmianach.

Przetwarzanie danych, które zostały podane podczas rejestracji, odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili mogą Państwo wycofać już udzieloną zgodę. Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość e-mail w tej sprawie; szczególna forma nie jest wymagana. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed momentem odwołania.

Zgromadzone podczas rejestracji dane są przez nas przechowywane tak długo, jak długo pozostają Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, i ostatecznie zostają usunięte. Ustawowe terminy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie internetowej

Na potrzeby funkcji komentowania na tej stronie internetowej, oprócz Państwa komentarzy zapisywane są również dane dotyczące czasu umieszczenia komentarza, Państwa adres e-mail oraz, jeżeli nie komentują Państwo w sposób anonimowy, wybrana przez Państwa nazwa użytkownika.

Zapisywanie adresu IP

Nasza funkcja komentowania zapisuje adresy IP użytkowników tworzących komentarze. Ponieważ nie moderujemy dodawanych na tej stronie komentarzy przed ich publikacją, potrzebujemy tych danych, aby w przypadku naruszenia prawa, np. publikacji treści obraźliwych lub propagandowych, móc podjąć stosowne działania przeciwko osobie popełniającej wykroczenie.

Subskrypcja komentarzy

Jako użytkownicy tej strony mogą Państwo – po zalogowaniu – subskrybować komentarze. Otrzymają Państwo e-mail potwierdzający, którego celem jest sprawdzenie, czy są Państwo użytkownikami podanego adresu e-mail. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z tej funkcji, klikając link wskazany w e-mailach informacyjnych. Dane podane w ramach subskrypcji komentarzy są w takim przypadku usuwane; jeżeli jednak podali nam Państwo te dane w innym celu i w innym miejscu (np. subskrypcja newslettera), pozostają one u nas zapisane.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i powiązane z nimi dane (np. adres IP) pozostają zapisane na naszej stronie internetowej do czasu, aż komentowana treść zostanie całkowicie usunięta albo komentarze będą musiały zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. komentarze zawierające obraźliwe treści).

Podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili mogą Państwo wycofać już udzieloną zgodę. Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość e-mail w tej sprawie; szczególna forma nie jest wymagana. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed momentem odwołania.

Przetwarzanie danych (danych klientów i danych z umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one wymagane do uzasadnienia, sformułowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane o stanie). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane dotyczące użytkowania) są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub rozliczyć usługę.

Zebrane dane klienta są usuwane po zakończeniu umowy lub relacji biznesowej. Ustawowe terminy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

4. Media społecznościowe

Wtyczki Facebook (przyciski Like i Share)

Na naszych stronach znajdują się zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, której dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebook można rozpoznać na naszej stronie internetowej po logo Facebooka lub po przycisku Like („Lubię to”). Zestawienie wtyczek Facebook znajdą Państwo tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Podczas odwiedzania naszych stron nawiązane zostaje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę, posługując się swoim adresem IP. Klikając przycisk „Lubię to”, użytkownik zalogowany do konta na Facebooku ma możliwość udostępnienia na swoim profilu treści tej strony. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na fakt, że jako dostawca strony nie posiadamy wiedzy o treści przekazywanych danych ani o sposobie korzystania z nich przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeżeli nie życzą Państwo sobie, aby Facebook powiązał Państwa wizytę na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika, prosimy wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Wykorzystywanie wtyczek Facebook odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w osiągnięciu możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Wtyczka Twitter

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Twittera. Funkcje te udostępnia Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Re-Tweet” istnieje możliwość powiązania przeglądanych przez Państwa stron internetowych z Państwa kontem na Twitterze oraz udostępnienia ich innym użytkownikom. Dane zostają przy tym również przesłane do Twittera. Zwracamy uwagę na fakt, że jako dostawca strony nie posiadamy wiedzy o treści przekazywanych danych ani o sposobie korzystania z nich przez Twittera. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy.

Wykorzystywanie wtyczek Twitter odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w osiągnięciu możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Ustawienia dotyczące ochrony danych w ramach korzystania z Twittera mogą Państwo zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Google+. Funkcje te udostępnia Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i udostępnianie informacji: przy użyciu przycisku Google+ mogą Państwo publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google+ zapewni Państwu i innym użytkownikom spersonalizowaną treść od Google i naszych partnerów Google przechowuje zarówno informacje, które przekazali Państwo jako treść +1, jak i informacje o stronie, którą oglądali Państwo podczas kliknięcia na +1. Państwa +1 mogą być wyświetlane jako wskazówki razem z Państwa nazwą profilową i zdjęciem w ramach usług Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w Państwa profilu Google, albo w innych miejscach na stronach internetowych i w ogłoszeniach w internecie.

Google zapisuje informacje o Państwa aktywności +1, aby móc ulepszać usługi Google dla Państwa i innych użytkowników. Aby móc skorzystać z przycisku Google+, potrzebny jest globalnie widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Nazwa ta jest używana w ramach wszystkich usług Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastępować inną nazwę, która jest używana w części treści przez konto Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być wyświetlana innym użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub dysponują innymi danymi pozwalającymi zidentyfikować Państwa osobę.

Wykorzystywanie zebranych informacji: oprócz zastosowań wymienionych powyżej podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności użytkowników +1 lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, np. wydawcom, reklamodawcom lub powiązanym witrynom internetowym.

Wykorzystywanie wtyczki Google+ odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w osiągnięciu możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Wtyczka Instagram

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Instagram. Funkcje te udostępnia Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeżeli klikną Państwo przycisk Instagram, po zalogowaniu na swoje konto Instagram, mogą Państwo przesłać łącze do treści z naszej strony internetowej na swoje konto Instagram. W ten sposób Instagram może powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę na fakt, że jako dostawca strony nie posiadamy wiedzy o treści przekazywanych danych ani o sposobie korzystania z nich przez Instagram.

Wykorzystywanie wtyczki Instagram odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w osiągnięciu możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności Instagram pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Funkcje te udostępnia LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron, które zawierają funkcje LinkedIn, zostaje nawiązane połączenie z serwerami LinkedIn. Do LinkedIn trafia informacja, że odwiedzili Państwo nasze strony internetowe za pomocą swojego adresu IP. Jeżeli klikną Państwo przycisk „Poleć” w LinkedIn i są przy tym zalogowani do swojego konta w LinkedIn, LinkedIn może przyporządkować Państwa wizytę na naszych stronach internetowych do Państwa i Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na fakt, że jako dostawca strony nie posiadamy wiedzy o treści przekazywanych danych ani o sposobie korzystania z nich przez LinkedIn.

Wykorzystywanie wtyczki LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w osiągnięciu możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Funkcje te udostępnia XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron, które zawierają funkcje XING, zostaje nawiązane połączenie z serwerami XING. Według naszej wiedzy dane osobowe nie są przy tym zapisywane. W szczególności nie są zapisywane adresy IP, ani nie jest analizowany sposób użytkowania.

Wykorzystywanie wtyczki XING odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w osiągnięciu możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku „Share” XING znajdą Państwo w Polityce prywatności XING pod adresem:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Funkcje te udostępnia Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. „ciasteczek” (plików cookie). Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej została aktywowana funkcja anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP – przed przekazaniem do USA – zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać wysłany na serwer Google do USA i dopiero tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do celów analizy użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości wykorzystywania wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić firmie Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie, dotyczących Państwa aktywności na stronie internetowej (wraz z Państwa adresem IP), oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując w tym celu wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics, klikając poniżej wskazany link. Zostanie wówczas zainstalowany plik cookie typu opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w Polityce prywatności Google pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymagań niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Funkcja ta umożliwia sporządzanie raportów, które zawierają dane o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających naszą stronę internetową. Te dane pochodzą z reklamy Google powiązanej z zainteresowaniami oraz z danych osób odwiedzających stronę, zebranych przez podmioty trzecie. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej konkretnej osoby. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Dane zapisane przez Google na poziomie użytkownika i wyników, które są powiązane z plikami cookie, identyfikacją użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami do celów reklamowych (np. pliki cookie doubleclick, identyfikator Androida), po 14 miesiącach zostają zanonimizowane lub usunięte. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress Stats

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia WordPress Tool Stats, które służy do analizy statystycznej aktywności użytkowników. Dostawcą tego narzędzia jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Wygenerowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej są zapisywane na serwerach w USA. Państwa adres IP zostanie poddany anonimizacji po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Pliki cookie „WordPress Stats” pozostają na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną usunięte.

Przechowywanie plików cookie „WordPress Stats” i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklamy.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o umieszczeniu plików cookie i zezwalała na umieszczenie plików cookie wyłącznie w indywidualnych przypadkach, wykluczała zapisanie plików cookie w określonych przypadkach lub zawsze albo aktywowała automatyczne usunięcie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Mogą Państwo odmówić gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych w przyszłości, klikając następujący link, co spowoduje umieszczenie pliku cookie typu opt-out w Państwa przeglądarce: https://www.quantcast.com/opt-out/.

W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce muszą Państwo jeszcze raz zainstalować plik cookie typu opt-out.

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i DoubleClick na różnych urządzeniach. Funkcje te udostępnia Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Umożliwiają one powiązanie docelowych grup reklamowych sporządzonych przez Remarketing Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick między różnymi urządzeniami. W ten sposób spersonalizowane wiadomości reklamowe, które zostały dostosowane w oparciu o wcześniejsze zachowanie w Internecie na jednym urządzeniu końcowym (np. na telefonie komórkowym), mogą być wyświetlane także na drugim urządzeniu końcowym (np. na tablecie lub komputerze).

W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, Google połączy w tym celu Państwa historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z Państwa kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane wiadomości reklamowe mogą pojawiać się na każdym urządzeniu końcowym, na które logują się Państwo przy użyciu swojego konta Google.

Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics gromadzi numery ID użytkowników uwierzytelnione przez Google, które tymczasowo zostaną połączone z naszymi danymi Google Analytics, aby określić i utworzyć grupy docelowe dla reklamy wyświetlanej na wielu urządzeniach.

Mogą Państwo na stałe zablokować funkcję remarketingu/targetingu na wielu urządzeniach, wyłączając spersonalizowaną reklamę w ustawieniach swojego konta Google; w tym celu prosimy postępować zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: 

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zestawienie zgromadzonych danych na Państwa koncie Google następuje wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo udzielić firmie Google lub wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są przeprowadzane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub nie wyrazili zgody na zestawianie danych), gromadzenie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony ma interes w zanonimizowanej analizie – w celach reklamowych – danych osób odwiedzających stronę internetową.

Szczegółowe informacje i zasady ochrony danych znajdą Państwo w Polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google zostaje ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google oraz operator tej strony mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być monitorowane za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na jedną ze stron opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, istnieje możliwość rezygnacji, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą swojej przeglądarki internetowej w sekcji Ustawienia użytkownika. Wówczas nie zostaną Państwo uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików cookie konwersji i korzystanie z tego narzędzia śledzenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o umieszczeniu plików cookie i zezwalała na umieszczenie plików cookie wyłącznie w indywidualnych przypadkach, wykluczała zapisanie plików cookie w określonych przypadkach lub zawsze albo aktywowała automatyczne usunięcie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Piksel Facebooka

Nasza strona internetowa korzysta do celów pomiaru konwersji z piksela aktywności użytkowników firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Narzędzie to umożliwia śledzenie aktywności użytkowników strony po tym, jak zostali oni przekierowani na stronę internetową dostawcy, klikając reklamę na Facebooku. Dzięki temu można analizować skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zebrane dane są dla nas – jako operatora tej strony internetowej – anonimowe; nie jesteśmy w stanie określić tożsamości użytkowników na ich podstawie. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebooka, w związku z czym połączenie z konkretnym profilem użytkownika jest możliwe a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z Zasadami Facebooka dotyczącymi wykorzystywania danych. W ten sposób Facebook może zezwolić na wyświetlanie reklam na stronach Facebooka i poza Facebookiem. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystywanie danych.

Wykorzystywanie piksla Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przeprowadzaniu skutecznych działań reklamowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

W polityce prywatności Google znajdą Państwo więcej informacji na temat ochrony Państwa sfery prywatnej: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Oprócz tego mogą Państwo dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w ustawieniach wyświetlania reklam pod adresem: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu muszą być Państwo zalogowani na Facebooku.

Jeżeli nie mają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo dezaktywować wyświetlanie reklam Facebooka opartych na użytkowaniu na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Newsletter

Dane do newslettera

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, prosimy o przekazanie adresu e-mail oraz informacji, które umożliwią nam sprawdzenie, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera. Pozostałe dane nie są pobierane lub są pobierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby wysyłania wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym do newslettera odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywania do wysyłania newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać, np. przez link „Wypisz” w newsletterze. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed momentem odwołania.

Dane, które udostępnili nam Państwo w celu otrzymywania newslettera, są przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera, a po wypisaniu się z newslettera zostają skasowane. Powyższe nie dotyczy danych, które są u nas przechowywane do innych celów.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek witryny YouTube. Operatorem tej witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube ten tryb sprawia, że YouTube nie przechowuje informacji o użytkownikach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak tryb rozszerzonej ochrony danych nie wyklucza całkowicie udostępniania danych partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy wideo zostało odtworzone, YouTube łączy się z siecią DoubleClick Google.

W momencie odtworzenia filmu wideo z YouTube na naszej stronie internetowej następuje połączenie z serwerami YouTube. Wówczas na serwer YouTube przesyłana jest informacja o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. W przypadku zalogowania na swoim koncie YouTube, YouTube może powiązać Państwa aktywność na stronie internetowej bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Aby temu zapobiec, należy wylogować się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą witrynę. Informacje te służą m.in. do sporządzania statystyk wideo, poprawy funkcjonalności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte.

W niektórych przypadkach po włączeniu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Wykorzystanie filmów YouTube służy zwiększeniu atrakcyjności prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube znajdą Państwo w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps (na podstawie zgody)

Ta strona internetowa korzysta z usługi kartograficznej Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Aby zapewnić ochronę danych na naszej stronie internetowej, podczas Państwa pierwszej wizyty na naszej stronie usługa Google Maps jest nieaktywna. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostaje nawiązane dopiero w momencie, gdy sami aktywują Państwo Google Maps (zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W ten sposób Państwa dane nie są przekazywane do Google już przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej.

Po aktywacji Google Maps Państwa adres IP zostaje zapisany. Następnie zostaje on wysłany na serwer Google do USA i dopiero tam skrócony. Po aktywacji Google Maps dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na odnośne przetwarzanie danych.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Usługi własne

Rekrutacja

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę w naszej firmie (np. drogą e-mailową lub pocztową albo za pośrednictwem formularza aplikacyjnego online). Poniżej wyjaśniamy Państwu zakres, cel i sposób wykorzystywania Państwa danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszelkimi innymi przepisami prawa oraz że Państwa dane są traktowane ściśle poufnie.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli prześlą nam Państwo swoją aplikację będziemy przetwarzać powiązane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzane podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile będzie to niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie uzasadnienia stosunku zatrudnienia. W tym przypadku podstawę prawną stanowi § 26 nowej wersji niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych [BDSG] (zawarcie stosunku zatrudnienia), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (ogólne zawarcie umowy) oraz – jeżeli udzielili Państwo zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszego przedsiębiorstwa wyłącznie osobom biorącym udział w przetwarzaniu Państwa aplikacji.

W przypadku wyboru Państwa aplikacji, dane, które dostarczyli Państwo na podstawie § 26 nowej wersji BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na potrzeby wykonania stosunku zatrudnienia.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie możemy zaproponować Państwu żadnej oferty pracy, odrzucą Państwo ofertę pracy, anulują swoją aplikację, cofną zgodę na przetwarzanie danych lub zażądają od nas usunięcia danych, przekazane nam dane, w tym ewentualnie pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji (okres przechowywania), aby umożliwić weryfikację procesu rekrutacji w razie niezgodności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

MOGĄ PAŃSTWO WYRAZIĆ SPRZECIW WOBEC TAKIEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH, POSIADAJĄC UZASADNIONY INTERES, KTÓRY JEST NADRZĘDNY WZGLĘDEM NASZYCH INTERESÓW.

Po upływie okresu przechowywania dane zostaną usunięte, o ile nie obowiązuje żaden ustawowy termin przechowywania albo inna przyczyna prawna uzasadniająca dalsze przechowywanie danych. Jeżeli można wywnioskować, że Państwa dane muszą być w dalszym ciągu przechowywane po upływie okresu przechowywania (np. ze względu na możliwy lub toczący się spór prawny), dane te zostaną usunięte dopiero gdy staną się bezprzedmiotowe. Nie wpływa to na inne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych.